தாக்கத்தி

இது வேளாண்மை அறுவடையின்போது நெற்கதிரை அறுப்பதட்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒருவகைக் கத்தியாகும்.
தாக்கத்தி