பெட்டகம்

பெட்டகம் என்பது பட்டைய மக்கள் தமது பெறுமதி வாய்ந்த பொருட்களைப் பாதுகாக்க பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பு பெட்டியாகும். இதில் பூட்டுப் போட்டு பாதுகாக்கும் வசதியும் உண்டு.
பெட்டகம்

பெட்டகம்