முதுசொம் இலக்கிய முற்றம் - செய்திமடல் -01

கடந்த 03.02.2015 அன்று நிகழ்ந்த முதுசொம் இணையத்தளத்தின் கலந்துரையாடல் குறிப்புகள் அடங்கிய '' முதுசொம் இலக்கிய முற்றம் '' செய்திமடல் உங்கள் நுகர்வுக்காய....