கொத்து

பண்டைய தமிழர்களால் அளத்தளுக்காகப் பயன்டடுத்தப்பட்ட ஒருவகை அளவை. இது மரத்தினால் செய்யப்பட்டது.

கொத்து