சிலம்பு

சிலம்பு என்பது சங்ககால தமிழ்  மக்களால் கைகளிலும் (கைச்சிலம்பு ) கால்களிலும் (காற்சிலம்பு) அணியப்பட்ட அணிகலனாகும். கண்ணகியின் கால்களில் அணிந்திருந்த சிலம்பைக் கொண்டே, இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரம் என்ற

Read more